Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Stale.

- działka nr 4698 o pow. 0,04  ha ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1960,00 zł + 23 % vat - wadium 200,00 zł 

Nieruchomość ta nie jest obciążona i stanowi własność Gminy Grębów

Przetarg został ograniczony ze względu na to, iż działka nr 4698 nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie można ustalić do  niej służebności przejazdu i przechodu. Nabyć ją można na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

PRZETARG NA W/W DZIAŁKĘ POŁOŻONĄ  WE WSI Stale  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09 grudnia 2020r. o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 200,00 zł najpóźniej do dnia 04 grudnia 2020 r. przelewem na konto Gminy nr 92 9434 0002 2001 1008 2407 0007 BS Tarnobrzeg.

Na w/w działkę gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Górniczego „Jeziorko IV”  
Działka nr 4698 położona w Stalach leży w terenie zabudowy przemysłowej. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl  i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2020/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.