Ogłoszenie o przetargu

                                                                OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GRĘBÓW I JAMNICA

Grębów

 • działka nr 6624/15 o pow. 0,1833 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59 004,00 zł + 23 % vat - wadium 6 000,00 zł 
 • działka nr 6624/18 o pow. 0,1664  ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 53 546,00 zł + 23 % vat - wadium 5 500,00 zł
 • działka nr 6624/21 o pow. 0,1482 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 706,00 zł + 23 % vat - wadium 5 000,00 zł 
 • działka nr 6624/22 o pow. 0,1896 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034944/7
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61 032,00 zł + 23 % vat - wadium 6 200,00 zł 

Jamnica

 • działka nr 1739/15 o pow. 0,6873 ha ujawniona w KW nr TBIT/00034485/1 
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 306 605,00 zł - wadium 31 000,00 zł 

Nieruchomość te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARG NA W/W DZIAŁKI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI GRĘBÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
5 GRUDNIA 2023 R. o GODZ. 10.00, W MIEJSCOWOŚCI  JAMNICA o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. przelewem na konto Gminy nr 87 9439 0007 2001 1008 2407 0004 Bank Spółdzielczy w Zaleszanach. 

Na działki nr 6624/15, 6624/18, 6624/21 i 6624/22 gmina posiada aktualny plan  zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr XXVI.159.2020 i w planie tym działki te są oznaczone symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, natomiast na działkę nr 1739/15 gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ani wydanej decyzji o warunkach zabudowy, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to działka ta oznaczona jest jako teren usług i obsługi komunikacji.
W przypadku nabycia działki w miejscowości Jamnica umowa zawarta zostanie pod warunkiem, że nie skorzystania z prawa pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży  udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2023/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.