Ogłoszenie o przetargu

                                                         OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W STALACH

  • nr 62/29 o pow. 0,8683 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6 
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 212 647,00 zł - wadium 22 000,00 zł
  • nr 43 o pow. 0,0800 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 592,00 zł - wadium 2 000,00 zł
  • nr 44 o pow. 0,3700 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 613,00 zł - wadium 10 000,00 zł

Nieruchomości te nie  są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARGI  NA W/W DZIAŁKI POŁOŻONE  WE WSI  STALE  ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU 30 listopada   2023  r. o GODZ. 10.00 w Urzędzie Gminy w Grębowie, sala narad

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce najpóźniej do dnia 24 listopada 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem na konto Gminy nr 87 9439 0007 2001 1008 2407 0004

Na w/w działki gmina nie posiada aktualnego plan zagospodarowania przestrzennego, ani wydanej decyzji o warunkach zabudowy, natomiast w Studium Zagospodarowania Przestrzennego w/w działki są przeznaczone na cele usługowe, ponadto działki nr 43 i 44 są przeznaczona na poprawę zagospodarowania działek przyległych. W przypadku nabycia działki nr 62/29 i 44  umowa zostanie zawarta pod warunkiem, że  nie skorzysta z prawa pierwokupu zakupu działki Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2023/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.