Ogłoszenie o przetargu

                                                             OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŻUPAWIE

  • nr 753/36 o pow. 0,0210 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034052/7 
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 200,00 zł - wadium 500,00 zł

Nieruchomość ta nie jest obciążona i stanowi własność Gminy Grębów

PRZETARG NA W/W DZIAŁKĘ POŁOŻONĄ WE WSI ŻUPAWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
4 STYCZNIA 2024  r. o GODZ. 10.00 w Urzędzie Gminy w Grębowie, sala narad.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce najpóźniej do dnia 29 GRUDNIA 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem na konto Gminy nr 87 9439 0007 2001 1008 2407 0004

 Na w/w działki gmina  posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Górniczego „Jeziorko IV” i  w/w działka jest położona w terenie oznaczonym symbolem R – teren rolny, ponadto przeznaczona jest na poprawę zagospodarowania działki  przyległej. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2023/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.