Ogłoszenie o przetargu

                                                     O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W JAMNICY

- nr 2292 o pow. 0,0302 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059048/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 509,00 zł + 23 % vat wadium 1200,00 zł

- nr 2290 o pow. 0,1255 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059048/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 109 172,00,00 zł + 23 % vat wadium 11 000,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów.
Pierwszy przetarg na w/w działki odbył się wynikiem negatywnym w dniu 23 września 2020 r.

PRZETARG NA DZIAŁKI POŁOŻONE WE WSI JMNICA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 marca 2021 r.
o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy działce najpóźniej do dnia 12 marca 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu  przelewem na konto Gminy nr 92 9434 0002 2001 1008 2407 0007

Na działki nr 2292, 2290 gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w Jamnicy  oznaczone są symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lasów państwowych i są zadrzewione. Na nabywcy nieruchomości ciąży również obowiązek usunięcia drzew i krzewów zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania zjazdu z drogi gminnej poprzez istniejący rów odwadniający. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży
w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży  udziela Urząd Gminy Grębów , pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.

Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.