Ogłoszenie o zebraniu wiejskim

Wójt Gminy Grębów i Sołtys sołectwa Grębów zwołują zebranie wiejskie, które odbędzie się  30 października 2011 roku

Grębów – Gminne Centrum Kultury   godz. 12 15

Zapolednik – Szkoła Podstawowa  godz.1600

Porządek zebrań:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego

2.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Grębów z a rok 2011

3.Sprawozdanie sołtysa wsi Grębów z działalności za 2011

4. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie  dokonania podziału sołectwa Grębów  i utworzenie nowego sołectwa Zapolednik

5. Sprawy bieżące

6. Zamknięcie zebrania