Podpisano umowę na dofinansowanie

logo_unia

Dnia 6 lutego br. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Grębów a Województwem Podkarpackim podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie

,,Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza, gmina Grębów wraz z budową sieci wodociągowej – Osiedla Jamnica i Krawce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 ,, Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu- 3 943 757,94 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi nie więcej niż 70% i wynosi- 2 759 166,85 zł

Wkład własny wynosi 1 182 500,09 zł

Zakończenie pierwszego etapu : 30.06.2012

Rozpoczęcie drugiego etapu: 1.06.2012

Zakończenie realizacji projektu: 31.05.2013r.