Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie
Kierownik - Katarzyna Czerniec

Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym.

Ośrodek realizuje główne zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. z późniejszymi zmianami oraz z innych ustaw.

Zadania podzielone są na zlecone i własne.

Zadania zlecone obejmują przyznawanie i wypłacanie:

- zasiłków stałych,

- zasiłków stałych wyrównawczych,

- rent socjalnych,

- zasiłków okresowych,

- gwarantowanych zasiłków okresowych,

- macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych,

- składek emerytalno – rentowych.

Ponadto opłacenie składek zdrowotnych zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych zgodnie z ustawą o tych zasiłkach z dnia 1 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Zadania własne obejmują głównie:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych jednorazowych oraz pomocy w naturze,

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

- świadczenie usług opiekuńczych w domu dla osób wymagających tej formy pomocy,

- pracę socjalną,

- inne zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i rozeznanych potrzeb.

Liczba osób zgłaszających się do Ośrodka o różnego rodzaju pomoc, głównie finansową w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Główną przyczyną tego stanu jest ciągle rosnąca liczba osób bezrobotnych w gminie.

Inne problemy społeczne w rozwiązywaniu, których lub łagodzeniu zajmuje się GOPS w Grębowie to:

- ubóstwo,

- problemy rodzin wielodzietnych,

- problemy rodzin niepełnych,

- niepełnosprawność,

- długotrwała choroba,

- sieroctwo,

- alkoholizm,

- inne patologie społeczne,

- zdarzenia losowe.

Środki na pomoc społeczną pochodzą z budżetu Gminy na zadanie własne i z budżetu Wojewody na zadania zlecone. Są one niewystarczające w stosunku do istniejących w gminie potrzeb, stąd przyznawana pomoc często nie odpowiada oczekiwaniom klientów Ośrodka.