Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów

 

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Zabrnia i Porąb Furmańskich inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie i Poręby Furmańskie, gmina Grębów”, realizowanej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”. W dniu 18 lipca 2018r. Wójt Gminy Grębów podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa na realizację tego zadania o wartości 12 826 809,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to 15 listopada 2019r.

W wyniku realizacji zadania wykonanych zostanie ponad 27 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 17 przepompowni ścieków. Dzięki budowie kanalizacji poprawie ulegnie standard i komfort życia mieszkańców, zmniejszy się zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Grębów.

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów” planowana jest także budowa kanalizacji dla mieszkańców Zapolednika i Nowego Grębowa, jednak ze względu na bardzo wysokie ceny ofert przetargowych, nie wyłoniono dotychczas wykonawcy robót budowlanych. Dbając jednak o wyższy komfort życia i zdrowie mieszkańców władze gminy szukają rozwiązania, dzięki któremu uda się zrealizować projekt w całości.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka ściekowa poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020 na lata 2014-2020, „konkurs dedykowany MOF”.

Wartość umowy z Instytucją Zarządzającą wynosi 14 574 260,20 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 7 772 898,66 zł.