Program Czyste Powietrze

Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze".

Nabór wniosków
Gmina Grębów pod koniec ubiegłego roku podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wspólnej realizacji programu “Czyste Powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił z dniem 21.10.2020 r. rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu),
z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
  w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Wójt Gminy Grębów informuje, że wnioski o wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie.

Cel programu

Celem Programu Czyste Powietrze jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i poprawa efektywności energetycznej budynków. Pozwala uzyskać atrakcyjne dofinansowanie inwestycji na wymianę źródła ciepła na ekologiczne w zależności od dochodu na członka rodziny. Środki można przeznaczyć na kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym docieplanie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż  nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dane kontaktowe
Dzwoniąc do Urzędu Gminy w Grębowie pod numer 15 811 27 35 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30 lub osobiście w pokoju numer 7 mogą Państwo uzyskać pomoc przy elektronicznym składaniu wniosku i uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące programu.
Dokumenty złożone przez Wnioskodawców – po ich pozytywnej weryfikacji przez gminę – trafią
do Funduszu, który przyznaje i wypłaca środki na inwestycję na rzecz poprawy jakości powietrza.

Szczegółowe informację dostępne na stronie WFOŚ i GW Rzeszów