Program Czyste Powietrze

AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
Stan na dzień 31.03.2024 r. – I kwartał 2024 r.

Liczba złożonych wniosków: 243
Liczba zawartych umów: 196
Przedsięwzięcia zrealizowane (umowy zakończone ): wypłacone środki z 99 umowy na kwotę 1 628 789,22 zł

„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1 564 zł – w gospodarstwie wielorodzinnym
- 2 189 zł – w gospodarstwie jednorodzinnym

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż  nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • ocieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Mieszkaniec zainteresowany złożeniem wniosku w programie powinien skontaktować się
z pracownikiem urzędu i umówić się na spotkanie celem przygotowania wniosku. Następnie pracownik Urzędu dokonuje procedury przekazania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

 

Punkt jest czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 7.30 – 12.30, a w miarę możliwości także w pozostałych godzinach otwarcia Urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 811 27 35 lub 15 811 27 15 wewnętrzny 75 oraz w Urzędzie Gminy w Grębowie ul. Rynek 1, parter, pok. 7.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze oraz Portalu Beneficjenta, gdzie należy założyć konto celem złożenia wniosku o dotację dostępne są na stronie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

 • przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę​;
 • na wizycie prosimy ubierać maseczki (zakrywające usta i nos);
 • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (potrzebny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego;
 • założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu;
 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, email)
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki (dane współmałżonka);
 • numer NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą)
 • numer księgi wieczystej;
 • numer ewidencyjny działki, na której znajduje się budynek;
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę;
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2;
 • wartość dochodu/rodzaj PIT (ostatnie złożone do urzędu skarbowego);
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania;
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku);
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
  (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania);
 • załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli
  o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku
  o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową);
 •  jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
  (nie starszej niż 6 miesięcy);
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkowe, ponieważ tam widnieje taka informacja);
 •  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności;
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych
  do np. ocieplenia ścian.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z niezbędna dokumentacją, w tym
  z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze oraz Regulaminem Naboru Wniosków;
 2. nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych;
 3. w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe;
 4. budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r. nie mogą uzyskać dotacji na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową;
 5. koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu;
 6. jeśli procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane
 7. faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych;
 8. dokumenty należy przechowywać, od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie
  do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości). Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych;
 9. okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Grębów.