Radni Gminy Grębów uchwalili budżet na 2022 rok.

Zgodnie z przepisami projekt budżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, która pozytywnie zaopiniowała poprawność projektów pod kątem formalnym oraz rachunkowym.

W dyskusji nad projektem, Radni wyrażali pozytywne opinie, jak też zadowolenie z dobrych relacji i należytej współpracy z Wójtem Gminy. Następnie przystąpili do głosowania jednogłośnie przyjmując zaproponowany przez Wójta Gminy plan finansowy na rok 2022.

Tegoroczna uchwała budżetowa zakłada dochody o łącznej kwocie 48 160 374,13 zł, w tym: dochody bieżące – 42 765 124,13 zł i dochody majątkowe – 5 395 250,00 zł oraz wydatki budżetowe na rok 2022 w łącznej kwocie: 48 831 747,69 zł w tym wydatki bieżące 42 765 124,13 zł oraz wydatki majątkowe 6 066 623,56 zł.

 Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2022 roku:

  • zakup i montaż klimatyzacji w Sali Domu Ludowego w Wydrzy,
  • zakup pługa odśnieżającego dla OSP Grębowie,
  • Remont sali w Świetlicy w Zapoledniku,
  • budowa placu zabaw w Stalach,
  • przebudowa placów zabaw na terenie gminy, w tym wykonanie ogrodzenia,
  • wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe,
  • przebudowa dróg gminnych,
  • budowa siłowni zewnętrznej w Żupawie.

Bez wątpienia priorytetem dla Gminy jest realizacja kluczowego zadania tj. wykonanie rozbudowy oczyszczali ścieków, na którą udało się pozyskać fundusze z programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 9 300 500,00 zł. Dzięki uzyskanej pomocy zostanie zrealizowana kolejna bardzo ważna inwestycja dla naszej gminy, która w znaczny sposób przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej oraz  podniesie standard życia. Kolejną ważną informacją dla mieszkańców jest to, że opłata za odpady komunalne obecnie nie zostanie podniesiona.

 

Wójt Gminy Grębów zaznaczył także, że gmina nadal będzie starać się i zabiegać o środki zewnętrzne, które pozwolą na dalszy rozwój gminy. Na zakończenie wystąpienia podziękował Radnym, Sołtysom, Zastępcy Wójta, Skarbnikowi Gminy oraz Sekretarzowi Gminy, oraz wszystkim urzędnikom za współpracę i zrozumienie.