Uchwalono Budżet Gminy Grębów na 2018 rok

W dniu 28 grudnia br. odbyła się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Grębów, której głównym punktem porządku obrad  było głosowanie nad projektem przyszłorocznego budżetu gminy.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na rok 2018. Projekt budżetu  został oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w Rzeszowie , która wydała pozytywną opinię oceniając jego poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie: 41 784 328,22 zł     natomiast wydatki      w kwocie:  46 412 328,22 zł. Największy udział w wydatkach majątkowych będą stanowiły inwestycje , na które w 2018 r. gmina  zaplanowała kwotę ponad 10 mln zł . Ważniejsze zadania inwestycyjne  budżetu  z planowanym dofinansowaniem  środków z UE  to :
- dalsza budowy   kanalizacji sanitarnej
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie
- modernizacja i budowa dróg i chodników
- budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych
- budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem  w Grębowie
- budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Kazimierz Skóra podkreślił, że sytuacja finansowa gminy jest dobra,  przyszłoroczny budżet jest przemyślany, skrupulatnie wyliczony – jest  to budżet    realny do wykonania. Na  inwestycje czekają mieszkańcy naszej gminy, które spokojnie, wspólnymi siłami postaramy się  realizować. Planując budżet braliśmy pod uwagę przede wszystkim te kierunki, które są już określone, jasne oraz wszystkie zadania zgłaszane przez mieszkańców  w trakcie zebrań wiejskich,  wskazywane  przez radnych, sołtysów. Jak podkreślił Wójt, konstruując budżet należy się kierować tym na co gminę stać. W konstrukcji budżetu konieczne jest, aby brać pod uwagę przede wszystkim prognozy finansowe po stronie dochodów podatkowych i majątkowych. Należy mieć świadomość ile środków trzeba przeznaczyć na wydatki obowiązkowe, narzucone ustawą, jakie środki zewnętrzne trzeba pozyskać. Na zakończenie wystąpienia, Wójt podziękował radnym, sołtysom,  skarbnikowi gminy, kierownikom jednostek  i wszystkim urzędnikom,    za dotychczasową dobrą współpracę i życzył wszystkim sukcesów i realizacji wszelkich planów w 2018 r.