Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne
(Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w Oddziale Regionalnym w Rzeszowie i Placówce Terenowej KRUS w Tarnobrzegu.
Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć
w Placówce KRUS w terminie do 31.05.2022 r..

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz
z dojazdem do Centrum Rehabilitacji w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną, w dniu zakończenia turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 04.08.2022 r. do 24.08.2022 r. oraz z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie od 17.07.2022 r. do 06.08.2022 r..

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 851 44 14, 15 851 44 11 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl