Wójt Gminy Grębów z wotum zaufania i absolutorium

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyła się sesja Rady Gminy Grębów, podczas której Wójt Gminy – Kazimierz Skóra uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Podczas XXXIV sesji Wójt Gminy przedstawił Raport o stanie Gminy Grębów za 2020 rok. Wzorem lat ubiegłych, opracowany raport jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy. Jest obszernym zbiorem danych i analiz związanych z jej funkcjonowaniem, między innymi w takich obszarach, jak: finanse, gospodarka komunalna, inwestycje, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Wójt w swoim wystąpieniu zachęcał również wszystkich mieszkańców do zapoznania się z treścią raportu, który jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy w Grębowie – Jerzy Drewniak  zaprosił radnych do debaty nad przedstawionym raportem, która zakończyła się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębów wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  gminy za rok 2020. Podjęcie przedmiotowych uchwał poprzedzone zostało omówieniem przez Skarbnika Gminy - Renatę Wilk, informacji z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku. Po szczegółowym przedstawieniu dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok ubiegły oraz uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Rzeszowie - Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębów absolutorium za rok 2020.

Włodarz Gminy Grębów podziękował za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium, które jak podkreślił świadczy o akceptacji przyjętych kierunków rozwoju gminy. Zaznaczył również, że rok 2020 był bardzo trudny z uwagi na trwający przez większą część roku stan epidemii COVID 19. Słowa podziękowania skierował do pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich podległych jednostek, Radnych i Sołtysów.