Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium. Budżet Gminy za 2017 rok - wykonany

W dniu 28 czerwca 2018r. w Urzędzie Gminy w Grębowie odbyły się obrady XLIV Sesji Rady Gminy. Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie przez Radę Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grębów za rok 2017. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone było zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Gminy i jednostek organizacyjnych gminy posiadających osobowość prawną, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Ożga  przedstawiła szczegółową  informacje z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za 2017 r. Dochody budżetu na 2017r. planowane w kwocie 40 843 619,19 zł zostały wykonane w kwocie 42 448 302,49 zł co stanowi 103,93%, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane w 2017r. zamknięto  w kwocie 42 723 320,61 zł na plan 44 206 476,81 zł,  co stanowi 96,64 %. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 8 398 761,22 zł wykonano w kwocie: 8 315 944,05 zł. Gmina posiada zobowiązania które na dzień 31.12.2017 stanowią 11,54% wykonanych dochodów. Na zadania realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozyskano środki w łącznej kwocie 4 076 189,44 zł.

Następnie na potwierdzenie zasadności wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Ryszard Rębisz odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Rzeszowie, który pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji, jako zasadny i zgodny z prawem. Po wysłuchaniu powyższych informacji radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Skórze absolutorium za rok 2017. Potwierdzenie uznania, były przychylne opinie wyrażane przez radnych jak i sołtysów, którzy podkreślali, że dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu można z powodzeniem realizować zamierzone cele spełniając tym samym oczekiwania społeczne.

Dziękując za udzielone absolutorium, Wójt Gminy podkreślił, że to należyta współpraca i  jednomyślne współdziałanie z Radą Gminy,  z Przewodniczącym Rady Gminy dało tak dobry efekt. Wójt Gminy zaznaczył, że pozytywna ocena to zasługa Skarbnika Gminy P. Grażyny Ożga, która czuwa nad gminnymi finansami. Podziękowania skierował także do wszystkich pracowników Urzędu Gminy, do kierowników jednostek organizacyjnych, do radnych powiatowych, jak też do sołtysów, którzy są najlepszymi łącznikami z mieszkańcami Gminy.

Uchwalenie absolutorium oznacza społeczną aprobatę dla działań wójta związanych z wykonaniem budżetu za 2017r.

Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2017r.

Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 78 142,61 zł

Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stale 49 938,00 zł

Utwardzenie placu w centrum Grębowa – 109 000,00 zł

Utwardzenie placu i drogi gminnej w centrum Jamnicy 84 878,66 zł

Utwardzenie placu w centrum miejscowości Stale 98 000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych – 542 152,33 zł

Przebudowa drogi Zabrnie za szkołą  – 218 728,97 zł

Przebudowa drogi Stale Bukie 159 517,04 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grębów-Zabrnie 50 471,60 zł

Adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem wokół w centrum Grębowa 856 313,97 zł

Termomodernizacja budynku remizy OSP Wydrza 49 750,00 zł

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zabrnie 134 869,00 zł

Przebudowa infrastruktury Przedszkola w Grębowie 1 077 104,32 zł

Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów  1 325 163,64 zł

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie 2 921 654,30 zł

Budowa nawodnienia boiska sportowego w Stalach – 54 052,35 zł

Remonty

Remont  remizy OSP Zabrnie – 49 750,00 zł

Remont garażu blaszanego OSP Stale  – 7 980,00 zł

Remont oświetlenia ulicznego wokół ronda w Grębowie - 8 856,00 zł

Remonty placów zabaw – 6 642,00 zł

Remont szatni LZS w Stalach - 24 300,00 zł

Remont szatni LZS Wydrza- 20 707,20 zł