Wójt jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2018 rok

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy w piątek 14  czerwca br. Rada Gminy jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie wotum zaufania i udzielenia absolutorium za realizację budżetu gminy za rok 2018 Wójtowi Gminy. Podjęcie uchwał poprzedzone zostało wystąpieniem Wójta w którym przedstawił „Raport o stanie gminy za 2018 rok”. Następnie odbyła się debata nad przedstawionym materiałem a po niej Radni wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej a także wystąpień przewodniczących komisji Rady Gminy. Po wysłuchaniu powyższych informacji radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Skórze absolutorium za rok 2018. Potwierdzenie uznania, były przychylne opinie wyrażane przez radnych jak i sołtysów, którzy podkreślali, że dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu można z powodzeniem realizować zamierzone cele spełniając tym samym oczekiwania społeczne. Jak podkreślił Wójt Gminy w swoim wystąpieniu realizacja tych wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów nie byłaby możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z wszystkimi instytucjami, Radą Gminy i sołtysami a przede wszystkim dzięki pracy urzędników i osób pracujących w jednostkach podległych gminie.