Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- informacja

W związku z planowanym przystąpieniem do programu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do składania oświadczeń będących podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Grębów.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Konieczne jest łączne spełnianie następujących warunków:

  1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Grębów w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. Bycie członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  3. Nie otrzymanie na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

UWAGA: Do oświadczenia należy OBOWIĄZKOWO załączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR (np. umowę o pracę, zaświadczenie z ZUS, świadectwo pracy itp.). Oświadczenia niekompletne nie będą rozpatrywane!

Termin składania oświadczeń upływa 27 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Grębów w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30.

Wyżej wymienione oświadczenia można pobrać poniżej lub otrzymać w Urzędzie Gminy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 15 811 27 41