Wsparcie ośmiu grębowskich szkół z projektu pn. „Zdalna Szkoła +”

Gmina Grębów otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości 74 999,96 zł na zakup 30 laptopów
z niezbędnym oprogramowaniem oraz słuchawkami i mikrofonem dla szkół z projektu pn. „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Zakupiony sprzęt ma wspomóc nauczycieli i uczniów w prowadzeniu zdalnego nauczania, będącym skutkiem epidemii koronawirusa COVID-19. Skierowany jest głównie do rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz wielodzietnych 3+.

Wsparciem zostało objętych 8 szkół z terenu gminy Grębów. Sprzęt podzielono pomiędzy 9 nauczycieli oraz 21 uczniów, w tym 15 uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

Zakup sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Więcej informacji odnośnie projektu dostępne jest na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2