XL Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 26 listopada 2021 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury
w Grębowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
  6.1 Informacja Wójta Gminy Grębów.
  6.2 Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia i Rodziny.
  6.3 Dyskusja, przyjęcie informacji i wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Grębów
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Grębów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Żupawa oraz nadania statutów nowo utworzonym sołectwom.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Grębów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności
  z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Grębów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2021-2034.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                      Jerzy Drewniak 

 
Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.