XLII Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Grębów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Stale.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grębów umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2021.
 10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 r.
 11. Budżet Gminy Grębów na 2022 rok.
  11.1 Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką do projektu uchwały.
  11.2 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
         2022-2034.
  11.3 Odczytanie uchwał składu orzekającego RIO do projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy
          Finansowej i możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2022.
  11.4 Opinie i wnioski komisji problemowych RG.
  11.5 Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, projektem uchwały w sprawie Wieloletniej
         Prognozy Finansowej na lata 2022-2034, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           Jerzy Drewniak                                                           

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej