XLIX Sesja Rady Gminy Grębów – debata nad Raportem o stanie Gminy Grębów za 2021 r.

Zawiadamia się, że w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury
w Grębowie odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
  6.1 informacja Wójta Gminy,
  6.2 opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny,
  6.3 dyskusja – wypracowanie opinii i wniosków.
 7. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Grębów za 2021 rok.
  7.1 informacja Wójta Gminy,
  7.2 opinie komisji problemowych Rady Gminy,
  7.3 debata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grębów wotum zaufania.
 9. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu Gminy Grębów za rok 2021
  9.1 sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021,
  9.2 informacja o stanie mienia komunalnego,
  9.3 sprawozdanie finansowe,
  9.4 uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grębów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021,
  9.5 opinia Komisji Rewizyjnej RG do wykonania budżetu gminy w 2021 roku i wniosek w sprawie  udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy za 2021 rok,
  9.6 uchwała RIO w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy,
  9.7 opinie komisji problemowych RG,
  9.8 dyskusja związana z wykonaniem budżetu gminy w 2021 roku i absolutorium dla Wójta Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grębów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
  i przeznaczenie zysku netto Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Grębowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Równocześnie informujemy, że podczas sesji, w punkcie dotyczącym Raportu o stanie Gminy za 2021 r. odbędzie się debata, w której mogą wziąć udział mieszkańcy.

Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Podczas sesji w dniu 28 czerwca 2022 r. rozpatrzony będzie przez Radę Gminy raport o stanie gminy za 2021 rok. Zostanie przeprowadzona również debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Grębów.
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Grębów pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania  oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport
o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Grębów przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów w Biurze Obsługi Klienta oraz w Sekretariacie w godzinach 7.30-15.30
do dnia 27 czerwca 2022 r. włącznie.

W załączeniu zgłoszenie oraz klauzula informacyjna.