XLVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamia się, że w dniu 30 marca 2022 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Grębów – sprawozdanie za 2021 rok:

6.1 Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu o skali i rodzaju przestępczości na terenie Gminy Grębów w 2021 roku.

6.2 Informacja Wójta Gminy w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.

6.3 Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzeg i Komendanta Gminnego OSP o stanie ochrony przeciwpożarowej i działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie Gminy Grębów w 2021 roku.

6.4 Informacja Wójta Gminy – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.

6.5 Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny.

6.6 Dyskusja – wypracowanie opinii i wniosków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grębów – Sokół.

​9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUW Wydrza.

10. Podjęcie uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Krawce”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Grębów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Grębów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Grębowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Jerzy Drewniak

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.