XXV sesja Rady Gminy Grębów

W dniu 26 października 2020 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Grębów za I półrocze 2020 roku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  6.1 Informacja Wójta Gminy Grębów.
  6.2 Opinie komisji problemowych RG.
  6.3 Dyskusja, wypracowanie opinii i wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Stale.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości położonej
  w miejscowości Wydrza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów elektrowni fotowoltaicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grębów Centrum II.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2020.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 W związku z sytuacją epidemiczną zapraszamy do oglądania sesji online.

Grafika w odcieniach koloru niebieskiego: okrągły stół przy którym na krzesłach siedzą postaci. Na środku stołu napis: sesja rady gminy