XXVIII sesja Rady Gminy Grębów

W dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 11.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Budżet Gminy Grębów na 2021 rok.
  6.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  6.2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2034
  6.3.odczytanie uchwał składu orzekającego RIO do projektu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2021
  6.4. opinie i wnioski komisji problemowych RG
  6.5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2034, wniesionymi poprawkami  i ich głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębów na lata 2021 – 2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2020.
 13. Sprawozdania z działalności komisji problemowych RG,  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  i Komisji Rewizyjnej RG  w 2020 roku.
 14.  Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            Jerzy Drewniak

 
W związku z sytuacją epidemiczną zapraszamy do oglądania sesji online.