XXXVIII sesja Rady Gminy Grębów

XXXVIII sesja Rady Gminy Grębów odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Grębów za I półrocze 2021 roku i kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6.1. Informacja Wójta Gminy.
6.2. Opinie Komisji problemowych Rady Gminy.
6.3.Dyskusja wypracowanie opinii i wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Jamnica stanowiących własność Gminy Grębów .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 125/1 położoną w miejscowości Zabrnie stanowiącą własność Gminy Grębów
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2021.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                            Jerzy Drewniak      

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.