Zakupiono laptopy dla uczniów i nauczycieli

Gmina Grębów zakupiła 60 laptopów za kwotę 119 940 zł. Dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł (35 sztuk laptopów) otrzymała z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Pozostała część została dołożona z budżetu gminy.

Laptopy oznakowano odpowiednimi nalepkami i przygotowano protokoły. Sprzęt zostanie przekazany dyrektorom szkół, Ci z kolei użyczą go najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, którzy obecnie realizują naukę on-line. Po zakończeniu zdalnego nauczania będzie służył jako pomoc dydaktyczna w szkołach.