Zapraszamy na I sesję Rady Gminy Grębów

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednol .Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) – p o s t a n a w i a m  zwołać I sesję nowo wybranej  Rady Gminy Grębów, która odbędzie się   02 grudnia 2010 r.o godz. 13 00  p. nr. 18 w Urzędzie Gminy .

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie I sesji nowo wybranej Rady Gminy.

 1. 2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze .
 2. 3.Ślubowanie radnych..
 3. 4.Przyjęcie porządku obrad..
 4. 5.Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  a/ powołanie Komisji  Skrutacyjnej.
  6. Wybór przewodniczących oraz członków stałych komisji Rady Gminy :
  7. Informacja o stanie budżetu gminy.
  8. Zakończenie obrad