Zapraszamy na V sesję Rady Gminy Grębów

Zapraszamy na V sesję VI kadencji Rady Gminy Grębów, która odbędzie się 15 marca 2011r. o godz. 1000 w p. nr 18 w Urzędzie Gminy.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2010r.:
a) informacja Kierownika Posterunku Policji w Grębowie,
b) informacja Komendanta Gminnego OSP w Grębowie,
c) informacja Wójta Gminy w sprawie przygotowania i postępowania gminy na wypadek klęski żywiołowej,
d) opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Samorządu,
e) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny,
f) dyskusja, przyjęcie informacji i wniosków.
7. Działalność Gminnego Centrum Kultury w Grębowie:
a) informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
b) opinia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny,
c) opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego,
d) dyskusja, przyjęcie informacji i wniosków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,
b) zmiany uchwały nr XVII/48/01 Rady Gminy Grębów z dnia 26.04.2001r. o przystąpieniu Gminy Grębów do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
c) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Jamnica Gminy Grębów,
d) wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Grębów na grunt stanowiący własność osób fizycznych,
e) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Grębów nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krawce Gminy Grębów,
f) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Grębów Gminy Grębów,
g) uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów,
h) II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Jeziórko IV" uchwalonego uchwałą Nr IV/23/99 Rady Gminy Grębów z dnia 9.03.1999 r. i zmienionego uchwałą Nr VIII/63/2007 z dnia z dnia 7.09.2007 r.
j) zmiany w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2011 ,
k) powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie,
l) zmian w Statucie Gminy Grębów ,
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Drewniak