Zapraszamy na VIII sesję Rady Gminy

herb

Zapraszamy na VIII sesję VI kadencji Rady Gminy Grębów, która odbędzie się 4 sierpnia 2011 r. o godz. 900 p. nr 18 w Urzędzie Gminy .

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami .

5. Interpelacje radnych.

6. Ocena pracy stowarzyszeń działających na terenie Gminy Grębów korzystających ze wsparcia środków finansowych budżetu gminy :

a/ opinia Komisji Oświaty,Kultury Ochr. Zdrowia i Komisji Budżetu,Rozw.Gospod. i Przestrz.

b/ dyskusja i wypracowanie wniosków,

7. Informacja o stanie obiektów i urządzeń znajdujących się terenach rekreacyjnych na terenie Gminy Grębów :

a/ dyskusja i wypracowanie wniosków

8. Informacja w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy i proponowanych zmianach

organizacyjnych.

9. Powołanie Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,

b/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,

c/ zmiany uchwały Nr IV.22.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 9 luty 2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,

d/ zmiany uchwały Nr IV.23.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 9 luty 2011 r. o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,

e/ zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2011,

f/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego ,

g/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębów,

h/ ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach / oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grębów,

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.