Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Gminy

Zapraszamy na XXXVIII sesję V kadencji   Rady Gminy Grębów , która odbędzie się  10  listopada 2010 r. o godz. 1300
p. nr 18 w Urzędzie Gminy.

 Porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad .
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje radnych.
4.Funkcjonowanie OC na terenie gminy Grębów:
a/  informacja Komisji Prawa, Porządku Publicznego , Ochrony ppoż. i Samorządu ,
b/  dyskusja, przyjęcie informacji i wniosków.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grębów w roku 2011 ,
b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów na rok 2011 ,
c/ określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych na terenie Gminy Grębów  na 2011 rok,
d/ wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych ,
e/ wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości  Rolnych,
f/ wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych ,
g/ zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2011
6.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
7.  Zakończenie obrad.                                                                            
                                                                                          
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           Ryszard Rębisz