Zebranie wiejskie

 W dniu 10 października 2010 r. o godz. 13 00 w Szkole Podstawowej w Zabrniu, współnie Sołtysi wsi Zabrnie i Poręby Furmańskie zwołują Zebranie Wiejskie.
Do udziału w zebraniu zapraszamy mieszkańców i Wójta Gminy Grębów.

Temat zebrania:
1. Informacja sołtysów wsi Zabrnie i Poręby Furmańskie.
2. Informacja Wójta Gminy Grębów o realizacji zadań gminy w 2010 roku.
3. Wolne wnioski.
4.Dyskusja
5 Zakończenie.

Sołtys wsi Zabrnie                   Sołtys wsi Poręby Furmańskie
Alina Czerniec                             Danuta Rak