Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Grębów informuje o prowadzeniu aktualizacji „Zgłoszeń do gminnej  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków”

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Grębów

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grębów o dokonanie aktualizacji zgłoszeń (osób, które jeszcze tego nie dokonały), wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go do Urzędu Gminy Grębów w terminie do 30.12.2023 r.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Grębów ul. Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, w pok. nr 7 lub na stronie internetowej Urzędu http://www.grebow.com.pl.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie
z takich usług poprzez okazanie dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

                                                                                                       Wójt Gminy Grębów
                                                                                                       
Kazimierz Skóra