Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

Każdy rolnik, którego grunty rolne znajdują się na terenie Gminy Grębów, chcący uzyskać w 2021 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego  do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Grębów:

  1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  2. faktury VAT (lub ich kopiami) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego;
  3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje
    o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
    w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła;
  4. oświadczenie (dot. dzierżawionych gruntów);
  5. oświadczenie o klasie działalności w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz formie prawnej beneficjenta;
  6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zostać złożony w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. oraz pozostałymi załącznikami.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 1 litr oleju w 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. wynosi 1,00 .

                                        Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

                                                      100* ilość ha użytków rolnych
                                                                       oraz
                             30* średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w okresie od 1 października do 29 października 2021 r. gotówką w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.