Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

Każdy rolnik, którego grunty rolne znajdują się na terenie Gminy Grębów, chcący uzyskać w 2020 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego  do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Grębów:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - pobierz
 2. Faktury VAT (lub ich kopiami) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego;
 3. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR zawierający informacje
  o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
  w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 4. Oświadczenie (dot. dzierżawionych gruntów) - pobierz
 5. Oświadczenie o klasie działalności w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz formie prawnej beneficjenta - pobierz
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zostać złożony:

 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz pozostałymi załącznikami.

      Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 1 litr oleju w 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. wynosi 1,00 .

                           Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
                                        100* ilość ha użytków rolnych
                                                         oraz
            30* średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w okresie:

 • od 1 października do 31 października 2020 r.
 • gotówką w BS w Tarnobrzegu – Filia w Grębowie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.