Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

Każdy rolnik, którego grunty rolne znajdują się na terenie Gminy Grębów, chcący uzyskać w 2024 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Grębów:

 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 2. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
  z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych
  w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r.
  o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) –
  w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, kóz, owiec lub koni; 
 4. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku
  w odniesieniu do świń;
 5. oświadczenie dot. dzierżawionych gruntów;
 6. oświadczenie o klasie działalności w związku, z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz formie prawnej beneficjenta;
 7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zostać złożony w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do
31 stycznia 2024 r. oraz pozostałymi załącznikami.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 1 litr oleju w 2024 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. wynosi 1,46 .

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 5,84 zł x średnia roczna liczba świń

i 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

W przypadku wniosku złożonego w pierwszym terminie pieniądze wypłacane będą w okresie od
2 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r. gotówką w BS Zaleszany Oddział w Grębowie albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.