Do wzięcia prawie milion

logo_sanleg-uW CZERWCU 2011 ROKU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SANŁĘG" URUCHOMI NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI 4 LEADER NA DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ ORAZ TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

* wnioski o przyznanie pomocy beneficjenci składają bezpośrednio w siedzibie Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalna Grupa Działania w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3 (budynek Ośrodka Zdrowia, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30);

* jedynym organem LGD uprawnionym do oceny zgłoszonych operacji jest Rada, będąca organem decyzyjnym LGD. Ocena ta jest dokonywana po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy. Ocenie podlega zgodność celów wniosku o przyznanie pomocy z Lokalną Strategią Rozwoju tj. z jej celami ogólnymi, szczegółowymi oraz poszczególnymi przedsięwzięciami – (do pobrania – LSR- cele + przedsięwzięcia);

* te wnioski, które zostały uznane przez Radę za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju zostają poddane ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru (do pobrania tutaj – Różnicowanie, Mikroprzedsiębiorstwa)

* następnym etapem jest posiedzenie Rady podczas którego w drodze uchwały przyznawane jest dofinansowanie w ramach dostępnego limitu na poszczególne działania – dotyczy to tylko wniosków o przyznanie pomocy, które zostały uznane przez Radę za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju;

* wnioski beneficjentów, którym Rada przyznała dofinansowanie są przesyłane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – do jej oddziału w Rzeszowie.

* dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3 (budynek Ośrodka Zdrowia, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) lub telefonicznie – 15 845-07-78.

* w trakcie trwania naboru wniosków o przyznanie pomocy będą uruchomione Punkty Konsultacyjne w Gorzycach, Grębowie, Pysznicy, Radomyślu nad Sanem oraz Zaklikowie.

Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie

Lokalne kryteria wyboru dla operacji z działania „Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Lokalne kryteria wyboru dla operacji z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 Cele

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej