Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

sad

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.03.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania  radom gmin kandydatów na ławników  oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 50 , poz. 370) oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. Nr 98 ,poz. 1070 z późn. zm. ) – Rada Gminy Grębów podaje do publicznej wiadomości zasady zgłaszania i liczbę ławników  z terenu gminy na kadencję 2012 – 2015:

 

- do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu - 1 osoby

  w tym do Sądu Pracy  - 0 osoba

 - do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu -  3 osoby

  w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społ.-  1 osoba

 1.Ławnikiem może być osoba , która:

   1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ,

   2/ jest nieskazitelnego charakteru ,

   3/ ukończyła 30 lat a nie przekroczyła 70 lat życia ,

   4/ jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku ,

   5/ jest zdolna , ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika ,

   6/ posiada co najmniej wykształcenie średnie,

2. Kandydatów na ławników zgłaszają radzie gminy – prezesi sądów, stowarzyszenia , organizacje związkowe , organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa , z wyłączeniem partii politycznych , oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze , zamieszkujących stale na terenie gminy w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

3. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców .

4. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia , która udostępniona jest w Urzędzie Gminy p. nr 14 oraz  na stronie BIP : www. grebow.un.pl/bip ,

5. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię i nazwisko , numer ewidencyjny PESEL , miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób. Uprawnioną do zgłoszenia i  składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

6. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

7. Do kart zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

    1/  3 aktualne fotografie , zgodne z wymaganiami stosowanymi przy dow. osobistych ,

    2/  informację z Krajowego Rejestru Karnego ,

    3/  oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

    4/ zaświadczenie lekarskie , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji

        ławnika.

8. Zgłoszenia kandydatów , które nie spełniają wymogów określonych w wymienionej ustawie i rozporządzeniu , lub które wpłynęły do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez biegu . Przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia składa się w Urzędzie Gminy, pok. Nr 14 w godz. od 800 do 1500 .

Informacja tel. –  15 8112870 .

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                        Jerzy  Drewniak

Wzór karty - pobierz