Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Grębów,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni  ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia (na odwrocie) posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Grębowie w terminie do 31 maja 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy Grębów, ul. Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, w pok. nr 5 lub na stronie internetowej Urzędu http://www.grebow.com.pl. w zakładce Gospodarka odpadami.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Grębów będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grębów są następujące firmy:

  1. SanTa-EKO Sp. z o. o.,  27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24,tel. 15 644 90 60, 15 823 69 41
  2. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp z o. o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg, tel.15823 22 95, 15823 22 03
  3. FUH TRANS-MET Andrzej Idec, Kotowa Wola 178, 37-416 Zbydniów, tel. 15 845 84 46
  4. Usługi Komunalne Mariusz Małek, ul. Rędziny 5, 37-403 Pysznica, tel. 793 111 964,
  5. Damian Burdzy DAMBUR Stany, ul. Parkowa 14, 37-433 Bojanów, tel. 606 870 119,
  6. Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, tel. 15 847 97 47

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.