Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Wójt Gminy Grębów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Grębów do wzięcia udziału w konsultacjach:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Grębów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  2. Konsultacje trwają od 15.10.2020 r. do 29.10.2020 r.
  3. Opinie i uwagi należy przesłać w terminie do 29.10.2020 r. na adres poczty elektronicznej e-mail: geodezja1@grebow.com.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”) lub na adres Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1,
    39-410 Grębów.

Treść projektu PROGRAMU i formularz do zgłaszania uwag są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w Urzędzie Gminy Grębów, pok. nr 1.

                                                                                                                   Wójt Gminy Grębów
                                                                                                                     Kazimierz Skóra

 

Pliki do pobrania:

Biała litera i na tle niebieskiego kółka