Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024 - 2030”

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024 - 2030”

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), Uchwały nr LX.336.2023 Rady Gminy Grębów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz Uchwały nr II.7.2014 Rady Gminy Grębów z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grębów

Wójt Gminy Grębów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu  Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024 - 2030

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024 – 2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 02.11.2023 r. do dnia 07.12.2023 r.

Zbieranie uwag i wniosków odbywać się będzie w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

  • za pomocą poczty elektronicznej wysyłając zeskanowany dokument na adres e-mail: ug@grebow.com.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów.
  • bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Grębów w godzinach pracy Urzędu.
  • elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /b431r5vjhi/SkrytkaESP.

Formularz zgłoszeniowy oraz projekt Strategii Rozwoju Gminy Grębów na lata 2024 – 2030 dostępne są: