XXI Sesja Rady Gminy Grębów – debata nad Raportem o stanie Gminy Grębów za 2019 r.

Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713) Wójt Gminy Grębów przedstawia Radzie - Raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta
w roku poprzednim  i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.grebow.com.pl/sites/default/files/Raport_o_stanie_Gminy_2019.pdf oraz w BIP http://www.grebow.un.pl/bip/

Raport o stanie Gminy Grębów będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 17 lipca 2020 r., która rozpocznie się o godzinie 11.30 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie. Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Grębów (maksymalnie 15 osób).

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Grębów pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział
w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport
o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Zgłoszenie mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Gminy Grębów po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Pisemne zgłoszenia mieszkańców Gminy Grębów przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta oraz Sekretariacie. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Grębów wotum zaufania.

Zgłoszenie mieszkańca (pobierz)

Porządek obrad (pobierz)