DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

1. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

1a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

2. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

3. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

5. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

6. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU:

1. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy, albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe w imieniu pracodawcy);

2. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

3.  Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika;

4.  Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zadanie egzaminu
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu;

5. Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, · Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego;

6. Oświadczenie potwierdzające status pracodawcy;

7.  Aktualny wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru przedsiębiorców KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawców;

8.  W przypadku spółek, kopię dokumentów potwierdzających status prawny spółki,

9.  Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

10.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

11.  Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa.

Załączone kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem tj. oświadczenie o zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę
i podpis osoby składającej oświadczenie. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem, do wniosku należy dołączyć to upoważnienie.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek wraz z załącznikami można wysłać na adres: Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów. W PILNYCH sprawach jest możliwość osobistej wizyty.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA poniżej:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (pobierz)

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (pobierz)

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

4. Oświadczenie pracodawcy o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (pobierz)

5. Oświadczenie pracodawcy o nieotrzymanej pomocy de minimis (pobierz)

6. Zawiadomienie o zawarciu umowy (pobierz)