☰ Projekty unijne

☰ Menu

31-01-2019
POBIERZ - Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019 - styczeń 2020 r.
23-01-2019
Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa,...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Modernizacja boiska sportowego w Zabrniu

Modernizacja boiska sportowego w Zabrniu obejmować będzie wykonanie instalacji nawadniającej wraz z przyłączeniem wody, wykonanie kostki betonowej, modernizację nawierzchni trawiastej poprzez zdjęcie warstwy urodzajnej, dowóz ziemi, plantowanie terenu i zasiew nowej trawy.
Boisko wyposażone zostanie  nowe bramki,  2szt.piłkochwytów, 2szt. kabin dla zawodników oraz ławki dla kibiców. Wykonane zostanie ogrodzenie boiska i ułożony zostanie chodnik z kostki brukowej.

 

Koszt planowanych robót inwestycji : 265 861,13 zł

stzab 

Stan boiska przed modernizacją 2010r.

   

Prace modernizacyjne :15.09.2011r.

  

Prace modernizacyjne 30.09.2011r.

Stam boiska po zakończeniu robót 4.11.2011r.

Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody

Inwestycja wyniesie blisko 1,8 mln złotych, termin zakończenia robót planowany jest do końca czerwca 2012r,. Przedsięwzięcie zakłada wymianę armatury i wodomierzy w studniach, złóż w istniejących filtrach, układów dozujących w chemikaliach, układów pompowych wody surowej, uzdatnionej, popłucznej oraz popłuczyn i sprężarki. Ponadto zainstalowany zostanie system wizualizacji pracy stacji w zakresie przepływów, ciśnienia i pomiarów stężenia chloru technologicznego i dezynfekcyjnego, z którego dane będą przysyłane do oczyszczalni ścieków. Zadanie przewiduje montaż agregatów prądotwórczych oraz układu podłączenia, instalacji elektrycznej w pompowni wody surowej na ujęciu wody oraz wymianę wentylatorów w pomieszczeniu magazynowym dla chemikaliów. Wykonane zostanie uszczelnienie zbiornika wody czystej, remont w pomieszczeniach magazynowych chemikaliów oraz pompowni popłuczyn, a także wymiana osłon studni głębinowych.

Stacja Ujęcia Wody w miejscowości Wydrza-Klonowe.

Dnia 6 lutego 2012r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Grębów a Województwem Podkarpackim podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie ,,Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza, gmina Grębów wraz z budową sieci wodociągowej – Osiedla Jamnica i Krawce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 ,, Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu- 3 943 757,94 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi nie więcej niż 70% i wynosi - 2 759 166,85 zł

Wkład własny wynosi 1 182 500,09 zł

,,Moje boisko Orlik 2012" w Grębowie

Budowa kompleksu boisk sportowych w Grębowie Moje Boisko – Orlik 2012

W miejscowości Grębów zakończona została budowa kompleksu boisk sportowych  „MOJE BOISKO – ORLIK 2012" .

Roboty obejmowały: wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m ,wykonanie boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach: 19,1m x 32,1m, ogrodzenie i oświetlenie terenu oraz budowę pomieszczeń socjalnych.

 Inwestycja współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Grębów.

Koszt planowanych robót budowlanych inwestycji: 1 059 991,72 zł

Prgram „Moje Boisko – Orlik 2012" zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Kompleks boisk w Grębowie będzie drugim takim obiektem sportowym w gminie Grębów.

Budowa kompleksu boisk sportowego umożliwi dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym rozwijanie aktywności fizycznej poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych, a także doskonalenie swoich umiejętności. Boisko umożliwi organizowanie zawodów sportowych, a to z kolei przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.

Zdjęcia placu budowy:

 

Stan robót na dzień : 10.09.2011r.

 orlikb
 

Stan na dzień 30.09.2011r.

Nabór wniosków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

arimrARiMR biuro powiatowe w Tarnobrzegu informuje, iż ogłoszony został termin naborów wniosków w ramach działań : „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się 20 września 2011r. o godzinie 10°° w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu , ul. 1 Maja 4, sala nr 23 .
                                                                                                                          Serdecznie Zapraszamy

Konsultacje społeczne

funduszKonsultacje społeczne w sprawie projektów składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach odbędzie się w dniu 15 września 2011 r. o godz. 1230 sala nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.

                                                                                                                                   Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy!!! 

Dzień inforrmacyjny

logo_wup

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu organizuje w dniu 7 września 2011r. DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH LUB ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Ogłoszenie o wyniku oferty dot. przeprowadzenia szkolenia ,, Opiekun osób starszych"

kapital_ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 5- ciu beneficjentek biorących udział w projekcie systemowym w 2011r pn. „Czas na aktywność w Gminie Grębów „ współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trwa nabór wniosków

funduszSzanowni Państwo, informuję że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grębów oraz o przystąpieniu do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego ,,Jeziórko" gmina Grębów

Parafialne dożynki w Stalach

19W dniu 28 sierpnia br. w miejscowości Stale odbyły się dożynki parafialne sołectwa Stale i Żupawa. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło posła na Sejm RP Mirosława Pluty, wójta gminy Grębów Kazimierza Skóry, radnego powiatu tarnobrzeskiego Marka Ożgi oraz radnych gminy Grębów i sołtysów.