Jak postępować na wypadek pożaru

CO WARTO WIEDZIEĆ  !!!!!

Przed przystąpieniem do likwidacji pożaru w obiektach z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi bezzwłocznie należy wyłączyć dopływ prądu i gazu.
Jeśli jest to możliwe, należy też jak najszybciej ewakuować ludzi  i zwierzęta z miejsc, gdzie ogień może bezpośrednio lub pośrednio zagrozić ich zdrowiu lub życiu.
Podstawową zasadą gaszenia pożaru jest odcięcie dostępu powietrza podsycającego palenie się, co się uzyskuje poprzez szczelne pozamykanie drzwi  i okien oraz zatkanie wszelkich otworów w ścianach odgradzających ognisko pożaru.
Równie ważne jest odcięcie pożaru od materiałów palnych znajdujących się w sąsiedztwie źródła ognia. Robi się to m.in. poprzez przerwy ogniowe, szczególnie podczas gaszenia pokryć dachów i stropów, składów drewna, pożarów lasów, albo też burzy się konstrukcje z palnych materiałów i usuwa je poza obręb miejsca objętego pożarem.
Kolejną zasadą jest dążenie do obniżenia temperatury środowiska pożarowego przez stosowanie właściwych środków gaśniczych. Ważne jest też dotarcie możliwie blisko źródła ognia i atakowanie  żaru (zarzewia), a nie płomieni.
Najlepiej czynić to od strony (kierunku) rozszerzania się pożaru, potem trzeba go otoczyć lub wypierać w miejsca, gdzie nie ma przedmiotów palnych. Gaszenie pożaru powinno odbywać się z poziomu równego lub wyższego, ponieważ umożliwia obserwowanie skuteczności działania środka gaśniczego.
Płonące firanki lub zasłony należy zerwać z karniszy i gasić na podłodze. Odzież  i bieliznę gasi się również na podłodze. Pościel po polaniu wodą należy wynieść  i gasić na zewnątrz.
Meble, ściany, okładziny polewa się wodą. Trzeba zawsze pamiętać, że gaszenie pożaru jest działaniem niebezpiecznym, wymagającym ostrożności i dyscypliny.
Pożar w budynku lub pomieszczeniu udaje się ugasić za  pomocą podręcznego sprzętu  i środków gaśniczych tylko wtedy, gdy do gaszenia przystąpi się natychmiast, a podjęte przedsięwzięcia szybko zmniejszają jego zasięg aż do całkowitej likwidacji.
 

OGIEŃ UTRZYMUJE SIĘ LUB ROZSZERZA WEZWIJ  STRAŻ POŻARNĄ  998.

W przypadku zauważenia pożaru, osoba, która go zauważyła zobowiązana jest do:

 • Natychmiastowego zaalarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia w sposób nie powodujący paniki.

 • Bezzwłocznego przystąpienia do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

 • Kierowanie działaniami do czasu przybycia jednostek straży pożarnej obejmuje dyrektor, a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca.

 • Kierujący działaniami powinien w pierwszej kolejności:

-  powiadomić lub wyznaczyć osobę, która powiadomi o pożarze straż  pożarną  - tel. 998,
- wyznaczyć osobę która stanie przed obiektem i wskaże dojeżdżającym jednostkom straży pożarnej dokładne miejsce pożaru,
- jeżeli jest to konieczne zarządzić ewakuację ludzi z części lub    z całego obiektu.

W przypadku prowadzenia ewakuacji nie wolno przerywać akcji gaszenia pożaru.
Osoba alarmująca straż pożarną, po uzyskaniu telefonicznego połączenia spokojnym i opanowanym głosem powinna podać:

 • gdzie się pali - dokładny adres, (np. pali się budynek  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  na ul.  Grunwaldzka 15),

 • co się pali - (np. pali się w pomieszczeniu magazynowym na parterze),

 • czy zagrożone jest życie ludzi (np. na terenie obiektu  znajdują się pracownicy  łącznie ok. 600 osób),

 • jakie pomieszczenia są bezpośrednio zagrożone pożarem (np. bezpośrednio zagrożone są sąsiednie pomieszczenia, w całym budynku panuje zadymienie),

 • swoje nazwisko i nr telefonu, z którego dzwoni/nazywam się Paweł Kowalski  jestem pracownikiem  technicznym, dzwonię z telefonu nr 387 47 61.

 • słuchawkę można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przez straż pożarną, że przyjęto zgłoszenie. Przez chwilę należy jeszcze pozostać przy aparacie ponieważ dyspozytor może zadzwonić w celu sprawdzenia prawdziwości zgłoszenia.

W CZASIE PROWADZENIA DZIAŁAŃ NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • w pierwszej kolejności ratować zagrożone życie ludzi,

 • jeżeli zachodzi taka potrzeba wyłączyć główny wyłącznik prądu – nie wolno gasić wodą, a więc także gaśnicami pianowymi urządzeń elektrycznych pod napięciem,

 • nie otwierać - bez wyraźnej potrzeby - drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

 • wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, utrzymywać bezpośredni kontakt ze stałymelementem budowlanym np. ze ścianą,

 • aby gaszenie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego było skuteczne należy podejść możliwie blisko źródła ognia i podać środek gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał,

 • z najbliższego otoczenia ognia, jeżeli to możliwe, usunąć materiały palne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru,

 • po ugaszeniu pożaru należy starannie dogasić tlące się materiały.

Po przybyciu na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej osoba dotychczas kierująca akcją powinna na wezwanie lub jeśli uzna to za konieczne poinformować dowódcę przybyłych jednostek podjętych dotychczas czynnościach.