Aktualności

Dzień Sportu na Orliku

Zapraszamy na "Dzień sportu na orliku" w Stalach, który odbędzie się w dniu 9 września od godz.14:00. Zachęcamy do udziału w rozgrywkach i wspólnego kibicowania.

Promesy na przebudowę dróg dla Gminy Grębów

W 2018 roku Gmina Grębów otrzymała cztery promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pierwsza z nich obejmuje dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grębów – Piasek Nr 100215R dz. nr ewid. 5558/122 w km 0+770+1+210”. Wysokość dotacji wyniosła 109 667,00 zł, natomiast całość kosztów realizacji tego zadania to 137 084,91 zł. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została podpisana, a zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

Zaproszenie na rozdanie nagród w ramach projektu

W DNIU 23 SIERPNIA 2018 R. O GODZINIE 13.00 (CZWARTEK) W PRZEDSZKOLU W GRĘBOWIE ODBĘDZIE SIĘ WRĘCZENIE NAGRÓD W RAMACH PROJEKTU  "NOWE MIEJSCA I CIEKAWE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU GRĘBÓW"

Decyzja PPIS w Tarnobrzegu

W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Tarnobrzegu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Sierpniowa Niedziela w Jamnicy

W niedzielę 12 sierpnia, odbyła się plenerowa impreza pod hasłem: Sierpniowa Niedziela w Jamnicy.
Od godziny 16.00 na scenie prezentowało się bractwo rycerskie z Nowej Dęby- które włączyło do zabawy licznie zgromadzoną publiczność.

Komunikat PPIS w Tarnobrzegu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje odbiorców wody z wodociągu Klonowe

Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Grębów”.  Całkowity koszt inwestycji wynosi 333 809,42 zł.

Nowe place zabaw powstaną w miejscowości Żupawa – Poręba oraz Poręby Furmańskie. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, wyrównanie terenu i wykonanie trawnika, wykonanie ogrodzenia oraz dostawę i montaż urządzeń.

Prace melioracyjne na terenie Gminy Grębów

Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „Prace melioracyjne na terenie Gminy Grębów w 2018 r.” Najtańsza oferta wynosi 77 792,03 zł i została złożona przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu. W ramach prac zostanie wykonana konserwacja gruntowa rowów oraz oczek wodnych w Stalach, Wydrzy, Grębowie oraz w sołectwie Grębów-Zapolednik. Planowany termin zakończenia prac to I polowa października br.

Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie”. Całkowity koszt robót budowalnych wynosi 1 041 063,64 zł,w tym dofinansowanie 200 000,00 zł, które Gmina Grębów uzyskała w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pozyskanie dofinansowania było możliwe, gdyż Gmina Grębów jest członkiem stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów

Gmina Grębów przystąpiła do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Zabrnia i Porąb Furmańskich inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrnie i Poręby Furmańskie, gmina Grębów”, realizowanej w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”. W dniu 18 lipca 2018r. Wójt Gminy Grębów podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa na realizację tego zadania o wartości 12 826 809,00 zł. Planowany termin zakończenia robót to15 listopada 2019r.

Komunikat PPIS w Tarnobrzegu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o jakości wody w wodociągu Klonowe w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS w Żupawie