☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
„Czyste Powietrze” -  to program, którego głównym założeniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

OSP Grębów otrzymało nowy samochód i łódź ratowniczą

091 października br. w Grębowie odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego i łodzi ratowniczej dla jednostki OSP Grębów. W uroczystości udział wzięli poseł na Sejm RP Mirosław Pluta, wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie druh Edward Szlichta, starosta powiatu tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra, za-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu mł. bryg. Adam

Otwarcie obwodnicy Grębowa

10W poniedziałek 3 października uroczyście otwarto 5-kilometrowy odcinek obwodowej Grębowa. Inwestycja ta wyniosła blisko 45 mln zł dofinansowana została ze środków unijnych EFRR w kwocie blisko 38 mln zł. W uroczystym otwarciu obwodowej uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra, przewodniczący Rady Gminy Grębów Jerzy Drewniak,

Najsmaczniejsza potrawa z wołowiny

W ramach dzia22łań służących promocji żywca wołowego i spożycia wołowiny w województwie podkarpackim, 24.09.2011 r. w Tarnobrzegu odbył się konkurs pod hasłem „Najsmaczniejsza potrawa z wołowiny". Celem konkursu było ukazanie bogactwa zastosowań kulinarnych mięsa wołowego. Do konkursu przystąpiło pięć kół gospodyń wiejskich. Jury konkursu oceniała potrawy pod względem wyglądu, smaku, oryginalności.

Dobudowa Wiejskiego Domu Kultury w Stalach do remizy OSP

Zakres robót obejmował: roboty budowlane i wykończeniowe, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz budowę garażu dla OSP.
Całkowity koszt inwestycji: 742 964,18 zł

dom    domstale

Prace przy dobudowie wiejskiego Domu Kultury w Stalach (marzec 2012r.).

osp   osp2

Nowodobudowany budynek Wiejskiego Domu Kultury w Stalach( październik 2012r.)

W nowo dobudowanym budynku powstanie biblioteka, sala prób dla zespołu ludowego, siłownia,  szatnie i wc z natryskami. Dzięki realizacji inwestycji powstanie miejsce i baza dla rozwoju kulturalnego mieszkańców, miejsce spotkań, szkoleń i zebrań wiejskich, imprez kulturalnych i rekreacyjnych.Ponadto będą też mogły się tam odbywać zajęcia dla dzieci i młodzieży. Przez tą inwestycję stanie się możliwe pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.  

Modernizacja boiska w Wydrzy zakończona

Dnia 22 września br. dokonano odbioru końcowego robót modernizacyjnych boiska sportowego w Wydrzy. Prace modernizacyjne polegały na wykonaniu instalacji nawadniającej, ulepszeniu płyty boiska poprzez plantowanie i zasiew nowej trawy. Zamontowane zostały kabiny dla zawodników rezerwowych, ławki dla kibiców (40szt.) oraz dwa piłkochwyty. Wykonane został y, również ciągi piesze z kostki brukowej. 

Roboty melioracyjne w miejscowości Zabrnie

Roboty melioracyjne maja na celu odwodnienie miejscowości Zabrnie. Zakres robót obejmuje wykonanie nowych rowów,odtworzenie stanu pierwotnego oczek wodnych oraz przeprowadzenie konserwacji gruntownych rowów.

Prace polegaja na:

Wykonaniu konserwacji gruntownej rowu nr 5 - dł. 210 mb,

Wykonaniu konserwacji gruntownej rowu nr 6 - dł. 155 mb wraz z wykonaniem rowu - dł. 155 mb,

Wykonanie rowu nr 7 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 245 mb, śr. 20 mb,

Wykonanie rowu nr 8 - dł. 380 mb,

Wykonanie rowu nr 9 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 640 mb, śr. 20 mb,

Wykonanie rowu nr 10 - 140 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 11 - 50 mb

Planowana kwota  inwestycji : 43 894,11 zł

Roboty melioracyjne na terenie miejscowości Stale i Żupawa

W 2011 roku na terenie sołectwa Stale i Żupawa wykonano następujące prace melioracyjne:

Fot.Rów w miejscowości Stale Siedlisko po gruntownej konserwacji.

 Sołectwo Stale:

 wykonano konserwację gruntowną rowów o długości 2550 metrów;

wykonano nowy rów o długości 60 metrów;

 odtworzono stan pierwotny oczka wodnego;

wykonano 15 szt. przepustów

Kwota 53 965,27 zł

Sołectwo Żupawa:

wykonano konserwację gruntowną rowu o długości 700 metrów;

odtworzono stan pierwotny oczka wodnego.

Kwota 11 601,97zł


Roboty melioracyjne w miejscowości Grębów

Zadanie polegało na wykonaniu konserwacji gruntownej rowów w miejscowości Grębów wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego oczek wodnych :

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 19 A - dł. 500 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 19 B - dł. 40 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 21 A - dł. 570 mb,

Wykonanie rowu nr 60 oraz odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego - dł. 130 mb, średnica 20 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 56 - dł. 430 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 58 - dł. 240 mb; 7.Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 59 - dł. 540 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 61 - dł. 230 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 62 - dł. 115 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 63 oraz - dł. 310 mb,

Odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego o średnicy 10 mb,

Wykonanie rowu nr 64 - 260 mb,

Wykonanie konserwacji gruntownej rowu nr 65 - dł. 500 mb,

Odtworzenie stanu pierwotnego oczka wodnego koło Deca - średnica 15 mb;

Odtworzenie stanu pierwotnego dwóch oczek wodnych na Wirach o średnicach 20 mb i 30 mb.

Planowana wartość robót: 48 954,00 zł

Roboty melioracyjne na terenie miejscowości Wydrza, Krawce i Jamnica

W roku 2011 na terenie sołectwa Wydrza, Krawce i Jamnica wykonano następujące prace melioracyjne:

Sołectwo Wydrza

a) wykonano konserwację gruntowną rowów o długości 2500 metrów;

b) wykonano nowe rowy o długości 710 metrów;

c) odtworzono stan pierwotny 2 oczek wodnych

d) wykonano 6 sztuk przepustów

Kwota 44 725,86 zł

 Sołectwo Jamnica:

a) wykonano konserwację bieżącą rowów o długości 1600 metrów;

b) wykonano rów o długości 370 metrów;

c) wykonano przebudowę 3  przepustów;

d) wykonano 2 szt.  przepustów

Kwota 39 885,15 zł

Sołectwo Krawce:

wykonano rów o długości 160 metrów.

Kwota 1 607,04 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany - Żupawa - Stale w zakresie budowy chodnika wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi w centrum miejscowości Żupawa. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy chodnika wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi w centrum miejscowości Żupawa zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego .

Koszt realizacji zadania: 33 456,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN dla jednostki OSP Grębów. Dofinansowany został w ramach projektu ,,Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Całkowity koszt zakupu: 729 761 zł

Refundacja kosztów: 451 570 zł

Wkład własny gminy: 278 191 zł

rpo

sam_osp osp_greb

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który w dniu głosowania będzie przebywał poza miejscem zamieszkania może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania – tak w kraju jak i za granicą. Zaświadczenia o prawie do głosowania w zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wydawane są w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu. Zaświadczenie o prawie do głosowania może uzyskać wyborca, który:

Informacja dla rolników

 bizonRolnicy, u których w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne jakim był m.in. deszcz nawalny będą mogli ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty opłacania składki KRUS oraz aktualną polisę ubezpieczeniową upraw lub zwierzat w gospodarstwie ( jeśli jest ). Odpowiedni wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 30 września 2011r. Pomoc przysługuje rolnikom, którzy posiadaja ubezpieczenie w KRUS), a straty w gospodarstwie wynoszą powyżej 30%. 

Wzór wniosku-pobierz