☰ Projekty unijne

☰ Menu

28-01-2021
Nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części 2 PP „Czyste Powietrze". Nabór wniosków Gmina Grębów pod koniec ubiegłego...
21-01-2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie styczeń - grudzień 2021 r. - POBIERZ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie wrzesień - grudzień 2020 r. - POBIERZ...

Projekty unijne

Aktualne projekty unijne realizowane przez Urząd Gminy Grębów.

Aktualności i wydarzenia

Z czego wynika podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

SZANOWNI PAŃSTWO MIESZKAŃCY GMINY GRĘBÓW

Konieczność zmiany stawek opłaty za odpady spowodowana jest wzrostem kosztów obsługi całego systemu gospodarowania odpadami, przede wszystkim kosztów niezależnych od gminy. Cena dla mieszkańca wynika z trzech głównych składników:

  1. Opłaty za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów  w Stalowej Woli,
  2. Opłaty marszałkowskiej wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrowz dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (która jeszcze w 2015 r. wynosiła 74 zł za tonę i wzrosła do 270 zł.),
  3. Ceny za odbiór i transport odpadów wynikającej z przetargu przeprowadzanego przez gminę.

Dla lepszego zobrazowania przedstawiamy Państwu informację tabelaryczną, jak wzrosły ceny tylko tych trzech składników w latach 2019 - 2021:

Szanowni Państwo, mając na względzie obecny wzrost cen energii i płacy minimalnej, należy spodziewać się kolejnej podwyżki stawki opłaty za odpady w ciągu roku, na które ani Wójt Gminy ani też Rada Gminy Grębów - nie mają żadnego wpływu.
 

                                                                                                                 Z poważaniem: 
                                                                                                            Wójt Gminy Grębów
                                                                                                                Kazimierz Skóra

 

Informacja do pobrania

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Od 1 lutego 2021 roku - zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Szanowni Państwo

Informujemy że w dniu 14 grudnia 2020 r. Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę nr XXVII.163.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów.

"Dostępna praca”

Logo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Duże niebieskie liter RARR w literce A na dole umieszczone żółte kółko.

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.